Categories

Information

Top sellers

Záručné podmienky a reklamačný poriadok
Záruka a servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou minimálne 24 mesiacov, na náhradné diely so zárukou 6měsíců. Tovar v sekcii výpredaj má záruku pokiaľ nie je uvedené inak 6 mesiacov vzhľadom, že sa jedná o tovar už namontované napr. Na výstavných paneloch. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy telefonicky alebo písomne, najneskôr však do 24hodín od prevzatia tovaru.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok platí pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou T.V.P.Servis s. R. O. Od 1.1. 2014.

stanovenie pojmov

Predávajúci je spoločnosť T.V.P.Servis s.r.o., so sídlom Olomoucká 132, Dvorce, 79368.IČ 286 02 528. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky.

Zákazníkom nášho internetového obchodu www.idealstandard-dily.cz je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Úvodné ustanovenie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

    ak je vada na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
    ak ide o tovar kupujúcim použitej a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia,
    vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
    je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
    vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu prodávajího.

uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu.Popřípadě môže kupujúci podať reklamáciu písomne ​​na adrese sídla predávajúceho.

Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy predložením daňového dokladu. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi činiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zabudované či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci-spotrebiteľ môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote u náhradných dielov 6měsíců od prevzatia tovaru. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúceho uplatniť.

Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovar je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

Lehotu na uplatnenie práv z chýb nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líšia s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania.

Complaint handling

The seller is obliged to decide on the complaint within thirty working days. The time required for a professional assessment of the defect is not included in this period. The seller is obliged to issue a written confirmation to the buyer, stating the date and place of the complaint, the characteristics of the alleged defect, the buyer's required method of handling the complaint and the manner in which the buyer will be informed of its settlement. Complaints, including the elimination of defects, must be settled without undue delay, no later than 30 days from the date of the complaint, unless the seller and the buyer agree on a longer period. The seller is obliged to confirm in writing to the buyer the method of handling the complaint and its duration. The buyer is not entitled to change the once chosen method of handling the complaint without the consent of the seller, except for the situation when the chosen method of solving it is not possible to implement at all or in time.

The buyer is obliged to take over the claimed goods within 30 days from the day when the complaint should have been settled at the latest, after this time the seller is entitled to charge a reasonable warehouse or sell the goods himself to the buyer's account. The seller must notify the buyer of this procedure in advance and give him a reasonable additional period to take over the goods.

Quality at acceptance

The seller responds to the consumer that the item has no defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the consumer that, at the time the consumer took over,

    the item has the characteristics agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, those characteristics which the seller or manufacturer has described or which the buyer expected with regard to the nature of the goods and on the basis of the advertising made by them,
    the thing is suitable for the purpose stated by the seller for its use or for which a thing of this kind is usually used,
    the item corresponds in quality or design to the contracted sample or model, if the quality or design was determined according to the contracted sample or model,
    is an item in an appropriate quantity, measure or weight, and
    the matter complies with the requirements of the legislation.

If the item does not have the above characteristics, the consumer may also request the delivery of a new item without defects, unless this is disproportionate due to the nature of the defect, but if the defect concerns only a part of the item, the consumer may only request replacement of the part; if this is not possible, he may withdraw from the contract. However, if this is disproportionate due to the nature of the defect, in particular if the defect can be rectified without undue delay, the consumer has the right to have the defect rectified free of charge. The consumer has the right to deliver a new item or replace a part even in the case of a remediable defect, if he cannot use the item properly due to the recurrence of the defect after repair or due to a larger number of defects. In this case, the consumer also has the right to withdraw from the contract.

If the consumer does not withdraw from the contract or does not exercise the right to deliver a new item without defects, to replace its part or to repair the item, he may request a reasonable discount. The consumer is entitled to a reasonable discount even if the seller cannot deliver a new item to him without defects, replace its part or repair the item, as well as if the seller does not remedy the situation within a reasonable time or would arrange considerable difficulties for the consumer.

The right of defective performance does not belong to the buyer, if the buyer knew before taking over the thing that the thing has a defect, or if the buyer caused the defect himself.

The consumer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in the consumer goods within twenty-four months of receipt. If the defect becomes apparent within six months of receipt, the item is deemed to have been defective at the time of receipt.

Seller's liability for a defect that is a material and insignificant breach of contract

The seller's liability for defects that are a material or non-material breach of contract shall apply to defects in the goods within 24 months of receipt by the buyer-consumer, for defects for which the liability for quality does not apply to takeover under the previous paragraph. A defect is considered a material breach of contract if the buyer would not conclude the contract if he foresaw the defect at the conclusion of the contract, in other cases it is a defect that is not a material breach of contract.

If the defect is a material breach of contract, the buyer has the right to choose a new item, repair, reasonable discount or withdrawal from the contract (with the right to a refund of the purchase price in full). If the defect is a minor breach of contract, the buyer has the right to rectify the defect or a reasonable discount.

The buyer has the right to deliver a new perfect item, replace a part, discount on the price or withdrawal from the contract, regardless of the nature of the defect, if he cannot use the item properly due to recurrence of the defect after repair or due to a larger number of defects.

Complaints and dispute resolution costs

If the complaint is recognized as justified, the buyer has the right to reimbursement of purposefully incurred costs associated with the exercise of his right.

In the event that the seller rejects the complaint as unjustified, the buyer, or in agreement with the seller both parties, may turn to a forensic expert in the field and request the processing of an independent expert assessment of the defect.

Final Provisions

The handling of consumer complaints is provided by the seller in writing at the seller's address. The seller will send information on the settlement of the buyer's complaint to the buyer's electronic address.

The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. Trade licensing is performed within the scope of its competence by the relevant trade licensing office. The Office for Personal Data Protection supervises the area of ​​personal data protection. To a limited extent, the Czech Trade Inspection Authority also supervises compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.

These complaint rules are valid in the wording stated on the seller's website, on the day of concluding the purchase contract.

These complaint rules allow the consumer to archive and reproduce them. At the moment of concluding the purchase contract, the buyer accepts all the provisions of the Complaints Procedure as amended on the day of dispatch.

This complaint procedure is valid from 1 January 2021.