Kategorie

Informace

Nejprodávanější produkty

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Desoga s.r.o., Olomoucká 132, 793 68 Dvorce, IČ 03780881,  (dále jen dodavatel)

 

 

I.        Úvodní ustanovení

 

[1]    Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran, ve vztahu k odpovědnosti za vady a záruky za jakost, vyplývající z kupní smlouvy (nebo jiné obdobné smlouvy) uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem.

 

[2]    Dodavatelem se rozumí právnická osoba specifikovaná shora, která uzavře s odběratelem

kupní smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu, jejímž předmětem bude dodávka věci (např. náhradní díly pro vodovodní baterie, sprchové kouty a vanové zástěny, koupelnový nábytek apod.).

 

[3]    Odběratelem se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí osoba, která s dodavatelem vstoupila do některého ze smluvních vztahů, jejichž demonstrativní výčet je uveden v předchozím odstavci tohoto článku.

 

[4]    Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že jím dodaná věc bude po určitou dobu (dále jako záruční doba) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová určité vlastnosti.

 

[5]    Vadou předmětu plnění se rozumí případ, kdy předmět neodpovídá podmínkám ujednaným v konkrétní smlouvě.

 

 

 

II.      Vady, záruka a reklamace

 

[1]    Dodavatel vedle zákonné odpovědnosti za vady dle ust. § 2099 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odběrateli záruku za jakost na jím dodávané věci (dále jako záruka).

[2]    Délka záruční doby poskytované dodavatelem na věci je stanovena v závislosti na typu výrobku, a to takto:

 

Typ výrobku

Doba trvání záruky (v letech)

Sanitární výrobky a doplňky z keramiky

2

Akrylátové vany a akrylátové sprchové vaničky

2

Vany a sprchové vaničky z litého mramoru (“Solid Surface“)

2

Vodovodní baterie

2

PVD povrch u vodovodních baterií

2

Sprchové programy – sprchové hadice (vyjma hadic IDEALFLEX)

2

Sprchové programy – sprchové hadice IDEALFLEX

2

Vířivé systémy: elektrické části a čistící systémy

2

Splachovací mechanismy do nádržek a podomítkových systémů

2

Odtoková a přepadová garnitura Multiplex Trio, Rotaplex Trio

2

Sprchové a vanové zástěny

2

Koupelnový nábytek, zrcadla a ostatní součástky

2

Koupelnové doplňky k sanitárním výrobkům a vanám

z nekeramického materiálu (sklo, umělá hmota, pěnové materiály)

2

Klozetová sedátka (včetně tlumičů, kloubů a upevnění)

2

Náhradní díly

6 měsíců

Podomítkové splachovače (pro závěsnou keramiku):

 • Rámy
 • Pohyblivé díly a nádrže
 • Ovládací tlačítka

 

2

2

2

 

 

[3]    Záruční doba běží:

 • ode dne, kdy je věc odevzdána odběrateli, to pro případ osobního vyzvednutí; nebo
 • ode dne předání věci prvnímu přepravci v případě, že je věc odběrateli odesílána na žádost kupujícího.

 

[4]    Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným v konkrétní smlouvě.

 

[5]    Odběratel oznámí vadu věci , na kterou se vztahuje buď zákonná odpovědnost za vady nebo záruka, elektronicky na e-mailovou adresu servis@sece.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však pěti pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl. Odběratel splní svoji povinnost oznámit vadu věci dnem, kdy oznámení o zjištění vady odešle dodavateli a dodavatel toto oznámení prokazatelně přijme.

[5a]    Odběratel oznámí vadu předmětu plnění, elektronicky na e-mailovou adresu servis@sece.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však čtrnácti dnů po převzetí, . Odběratel splní svoji povinnost oznámit vadu věci dnem, kdy oznámení o zjištění vady odešle dodavateli a dodavatel toto oznámení prokazatelně přijme.

[6]    V oznámení o vadách uvede odběratel tyto náležitosti: specifikace odběratele, údaje konečného zákazníka, kontaktní údaje odběratele – telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní osoba, typ vadné věci (je-li přidělen, pak i kód výrobku, kód série), popis vady a její projevy (tj. to, v čem je vada spatřována), přiloží kopii daňového dokladu o provedeném nákupu, fotodokumentaci a případně další dokumenty či materiály, které zachycují a dokládají vadu reklamované věci. Reklamaci bez shora uvedených náležitostí není dodavatel povinen posuzovat.

 [7]      O způsobu řešení konkrétní reklamce rozhodne pracovník dodavatele nejpozději do 5pracovních dnů od převzetí  podkladu a dokladu potřebných k řešení reklamace, a toto sdělí odběrateli na email uvedený v objednávce, pokud odběratel nestanový jinou e-mailovou adresu pro komunikaci.

[8]        V případě, že je věc již namontována u konečného zákazníka, je odběratel povinen zajistit vpřípadě že jej dodavatel vyzve demontáž a zaslání na servisní středisko dle pokynů. Pokud nebude zajištěna a poskytnuta součinnost , pak není dodavatel povinen danou reklamaci posuzovat. Pro tento případ je rovněž odběratel povinen uhradit dodavateli marně vynaložené náklady na již započatou reklamaci.

 [9]        V případě, že odběratel nesplní podmínky pro oznámení vad uvedené v odst. 6 a 7 tohoto článku, nebo pokud věc, která podle něj trpí vadou svévolně demontuje a zašle na adresu dodavatele bez souhlasu, pak není dodavatel povinen danou reklamaci posuzovat.

 [10]     Dodavatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne řádného vytčení vady v souladu s ustanovením odst. 6 tohoto článku, nedohodne-li se s odběratelem na jiné lhůtě.

 [11]     Odběratel odpovídá za to, že věc dodaná dodavatelem bude instalována a uvedena do provozu výhradně pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí k takové činnosti a organizací, která je oprávněna k montáži dodavatelem prodávané věci. Na žádost dodavatele musí odběratel tuto skutečnost doložit.

 [12]     V případě vyřešení reklamace výměnou věci se odběratel zavazuje vydat původní věc dodavateli, pokud je k tomu dodavatelem vyzván v kompletním stavu.

[13]     V případě vyřešení reklamace výměnou věci neběží nová lhůta pro uplatnění práv zvadného plnění nebo práv ze záruky za jakost, ale pokračuje běh lhůty reklamované věci.

[14]     V případě neoprávněné reklamace nese náklady v plné výši odběratel.

[15]     Pro případ, kdy je jako způsob reklamace zvoleno dodání nové věci a nebude objektivně možné dodat věc stejného typu (série a kódového označení), pak je dodavatel oprávněn dodat věc, která svými parametry odpovídá nebo se svými parametry nejvíce blíží věci reklamované.

III.    Výjimky z odpovědnosti za vady

 

[1]    Dodavatel neodpovídá za vady věci v následujících případech:

 • Je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
 • Vada je způsobena odběratelem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem odběratele nebo mechanickým poškozením věci;
 • Vada věci vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
 • Jde-li o věc použitou a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc v době jejího převzetí odběratelem;
 • Mechanické poškození věci;
 • Vada vznikla neodbornou instalací, neodbornou montáží, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o věc;
 • Provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
 • Používání věci v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je dodavatelem určeno;
 • Poškození v důsledku vyšší moci;
 • Vada byla způsobena nedodržením podmínek dodavatele pro instalaci (montáž), provoz a obsluhu věci, uvedených v návodu k obsluze, montážním návodu nebo jiném obchodně-technickém dokumentu, které je součástí každé dodané věci.

 

 

IV.    Výjimky ze záruky

[1]    Záruka se nevztahuje na:

 • Vzorky a výrobky již namontované např. na reklamních stojanech, a jejich případný následný prodej, a to se slevou.
 • Výprodejové produkty, a to zejména veškeré těsnící materiály, vodovodních baterií a kartuší.
 • Spotřební materiál, kterým jsou zejména perlátory, filtry, filtrační vložky, napájecí baterie.
 • LED žárovky a zářivky (zdroje světla).
 • Těsnící materiál, kterým jsou zejména těsnění a hadice.

 

 

V.      Zvláštní podmínky pro některé výrobky

[1]    V případě termostatických, elektronických a samouzávěrových vodovodních baterií je nezbytné, pro jejich řádné užívání, fungování a případné uznání reklamace, aby do rozvodů bylo instalováno filtrační zařízení se sítem o minimální hrubosti 100µm.

 [2]    Délka životnosti napájecích baterií je 6 měsíců.

VI.    Závěrečná ustanovení

 

[1]    Veškeré smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z tohoto reklamačního řádu se budou řídit výhradně právem České republiky.

 [2]    Dodavatel a odběratel v případě sporů týkajících se závazků z tohoto reklamačního řádu nebo týkající se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s nimi, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že nebudou schopni vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak platí, že k- rozhodování sporů jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

[3]    Dodavatel si vyhrazuje právo tento reklamační řád jednostranně změnit  a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.

[4]    Odběratel uzavřením smlouvy s dodavatelem potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil.

[5]    V případě, že se kterékoli ustanovení tohoto reklamačního řádu stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

 

VII.  Účinnost

 

[1]    Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne19.12.2022

[2]    Pro případ kolize některého ustanovení uzavřené (platné a účinné) rámcové smlouvy a některého ustanovení tohoto reklamačního řádu se přednostně použije ustanovení rámcové smlouvy.

[3]    Pro případ kolize některého ustanovení tohoto reklamačního řádu a některého z prohlášení o záruce (záručního listu) se přednostně použije ustanovení tohoto reklamačního řádu.