Kategórie

Informácie

Najpredávanejšie produkty

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.idealstandard-diely.sk od 19.3.2021.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť T.V.P.Servis s. r. o., so sídlom Olomoucká 132, 79368 Dvorce, IČO: 28602528, a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (c. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (c. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvná

stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (c. 89/2012 Zb.).

Stanovenie pojmov

Predávajúci je spoločnosť T.V.P.Servis s. r. o., so sídlom Olomoucká 132,79368 Dvorce, IČO:28602528. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej

obchodné alebo iné podnikateľské činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom

iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky.

Zákazníkom nášho internetového obchodu www.idealstandard-diely.sk je kupujúci.

Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý

spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej

podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára

zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba,

ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri

samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet

podnikateľa.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie

ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu, kúpna zmluva vzniká

odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto

prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mail zadaný kupujúcim,

na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny)

je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim alebo na základe

zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť

údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a

opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci

predávajúcemu kliknutím na tlacidlo „Odoslať objednávku“.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka

tovar kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného

súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými

podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky

a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky

upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Platobné a dodacie podmienky

 

Dodacia lehota sa počíta na pracovné dni, pri expedícii tovaru je zákazník o tejto skutočnosti informovaný e-mailom. Začiatok dodacej lehoty sa počíta podľa typu platby nasledovne. Pri platbe na dobierku okamžite po uskutočnení objednávky. Pri všetkých ostatných spôsoboch po zobrazení platby na účte predajcu.

 

Poštovné je účtované podľa typu prevzatia tovaru takto:

Osobný odber - predajňa Nákupné stredisko Dvorce po-pia 8-15hod – ZADARMO

Cena za zaslání přepravní službou TOPTRANS

  • Slovensko – 0-5kg / 14,36 Eur - 5-10kg / 20,59 - 15-30kg / 25,90 Eur

Dobírka je účtovaná jednotnou sazbou 2,44 Eur.

Cena za zaslání přepravní službou Zásilkovna - doručení na adresu

  • Slovensko – 0-5kg / 8,04 Eur

Dobírka je účtovaná jednotnou sazbou 1,95 Eur.

Cena za zaslání přepravní službou Zásilkovna - výdejní místo

  • Slovensko – 0-5kg / od 8,31Eur

Dobírka je účtovaná jednotnou sazbou 1,95 Eur.

Termín doručení je v rámci SK 5 dny,

Směnný kurz Kč/Eur 0.048690

Spôsob platby

    Hotovo pri osobnom odbere.

   Platba na dobierku je možné vykonávať u prepravcu v hotovosti alebo platobnou kartou.

   Platba kartou online (prijímané karty: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro).

   Bankovým prevodom na účet predajcu podľa platobných podmienok zaslaných pri potvrdení objednávky.

Neprevzatie dodávky od prepravcu, nevyzdvihnutie dodávky u prepravcu


Pokiaľ kupujúci nepreberie zásielku s objednaným tovarom a objednávku včas nezrušil, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady na zabalenie, odoslanie zásielky a súvisiace náklady v plnej výške na základe zaslanej faktúry. V prípade, že uvedené náklady neuhradia v termíne, výslovne súhlasia potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami s úrokom z omeškania vo výške 20 Kč denne až do úplného uhradenia nákladov.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom
obchode), má spotrebiteľ podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 v spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru

Nárok na vrátenie tovaru zaniká v prípade vrátenia poškodeného, nekompletného alebo použitého tovaru. V prípade vrátenia tovaru v poškodenom obale bude vrátená čiastka znížená o 5% z kúpnej ceny

TU NA STIAHNUTIE FORMULÁR A INFORMÁCIE PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne
vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 občianskeho
zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:
• o dodávke tovaru, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
• o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
• o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. • o dodávke bazárového tzn použitého tovaru najmä výrobky z výstavných stojanov alebo pri výrobkoch namontovaných v kúpeľňových štúdiách.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky pri tovare, ktorý už nie je možné dodať ani
nahradiť iným artiklom alebo pokiaľ sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred
samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje.

Reklamácia - záručné podmienky viď reklamačný poriadok
Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky
podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je
povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od
tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo, na dodanie všetkých dokumentov súvisiacich s odstúpením v úradnom jazyku predávajúceho.
Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím
kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába
alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že
kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na
jeho úcet alebo adresu ak uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.
Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.
Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.
Práva z chybného plnenia
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne
záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, - náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Zrušenie objednávky, Storno

 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Zrušenie po určenej dvojhodinovej lehote je len po dohode s predávajúcim a uhradení prípadných nákladov spojených s balením prípadne objednaním tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

 

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších

zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti

zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externé

dopravcovi, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

 

Záverečné ustanovenia

 

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci písomne. Informáciu o vybavení sťažností kupujúceho zašle predávajúci na adresu kupujúceho.

 

Reklamácia a vybavovanie reklamácie sa riadi príslušným ustanovením reklamačného poriadku.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú

kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou

ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná

inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho,

v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzavretá

zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšie

evidencia a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne

aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Nákupom zákazník

súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom

uzavretie kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení

platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej

objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.3.2021.